Đã đăng ký Bộ Công Thương
Mạng Thương Mại Điện Tử của P.A Việt Nam Ltd